מותגי איכות
תשלום מאובטח
אפשרות החזרה
לקוחות מרוצים
משלוחים בכל הארץ
תקנון

 

מבוא

 1. אתר "מוריה סטור" הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירה אינטרנטית אלקטרונית של מוצרים שונים, המנוהל ע"י חברתמוריה שירותי ניקיון אחזקה ושמירה בע"מ מדרך בר יהודה 300, חיפה (להלן: "מוריה").
 2. על השימוש באתר וביצוע עסקאות רכישה על ידי רוכש בין שהינו אדם פרטי וביןשהינו חבר בני אדם (להלן: "הלקוח") יחולו הוראות תקנון זה, ויהוו אתהגושפנקא המשפטית להתקשרות בין הצדדים.
 3. הרוכש מצהיר כי בעצם ביצוע השימוש באתר וביצוע פעולות כלשהן, הוא קרא אתהתקנון, וכי הוא מסכים להוראותיו ולכך שהרכישה ו/או השימוש באתר כפופיםלתנאי תקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או או תביעה כנגדמוריה ו/או מי מטעמה ו/או מי משלוחיה, למעט טענות שעניינן התחייבות מפורשתשל מוריה על פי הוראות תקנון זה.
 4. למען הסר ספק, שימוש באתר ו/או ביצוע רכישה באמצעותו מהווה הסכמה מלאהלקבלת הודעות טקסט ומיילים שיווקיים ואין ולא תהיה לרכוש כל טענה כנגדמוריה ו/או מי מטעמה.
 5. לבירורים ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון שלעיל.

המוצרים

 1. החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכוןלפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. לחברה שמורה הזכות הבלעדית לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה ולהגבילכמות המוצרים לרוכש אחד.
 4. מוצרים המוצעים לרכישה באתר החברה ומלווים בתעודת אחריות מטעם היצרן ו/אוהיבואן ו/או נותן השירות, האחריות הבלעדית על מוצרים חלה אך ורק על בעלתעודת האחריות.
 5. במידה והמוצר אזל מהמלאי ו/או מכל סיבה אחרת החברה אינה יכולה לספק אתהמוצר, החברה ראשית לתאם טלפונית אספקת מוצרים חליפיים, ו/או אספקת ההזמנהללא המוצר/ים שאזלו במלאי ללא חיוב על המוצר/ים שלא סופקו.
 6. בכל מקרה החברה לא תהיה חייבת לספק את המוצרים שלא סופקו כמפורט לעילבמועד נפרד ללא עלות דמי משלוח נוספים.

רכישת מוצרים

 1. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר החברה ללא הגבלה, אלא אם צוין אחרת.
 2. לשם ביצוע פעולת הרכישה על הלקוח להזין את פרטיו ובין היתר שמו, כתובתו,דואר אלקטרוני מספר כרטיס האשראי וסוגו, שבאמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקתהרכישה, יצוין כי מעת לעת החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות ו/או אחרותלהתקשרות ומסירת פרטי הרוכש כולם או חלקם.
 3. החברה לא תהיה אחראית לטעות בביצוע פעולת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטיםשגויים כלשהם על ידי הרוכש למערכת וביצוע פעולות הרכישה על אחריות הלקוחבלבד.
 4. הרכישה באתר החברה מתאפשרת באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 5. קבלת אישור חברת האשראי שהנפיקה את הכרטיס בו נעשה שימוש הינו תנאי בלעדיוראשוני לאישור הרכישה, כאשר ככל ולא יתקבל אישור חברת האשראי במועד, לאיהיה כל תוקף לרכישה על ידי הלקוח.
 6. ביצוע הרכישה באתר אינה מהווה אישור של החברה על ביצוע הרכישה, אישור סופישל הרכישה וחיוב כרטיס האשראי יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מספק המוצר,ומחברות כרטיסי האשראי.
 7. במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, החברה תהיה רשאית להתנות אספקתמוצר ללקוח בחתימת בעל כרטיס האשראי לאחר זיהויו באמצעות תעודה מזהה.
 8. הפרטים שהוזנו על ידי הרוכש ישמשו את החברה בלבד ולא יועברו על ידה לגורםאחר, למעט העברת פרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה.הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
 9. אישור פעולת הרכישה כפוף להימצאות המוצר הנרכש במלאי החברה ו/או במלאיהספק, לרוכש לא תהיה כל טענה בעניין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש עלהעדר, המוצר מן המלאי ותשיב לו את הסכום ששילם בעד המוצר, אם שילם, לחברהו/או תבטל את החיוב הספציפי אם בוצע.
 10. לא ניתן לערוך שינוים בהזמנה ו/או ברכישה לאחר ליקוטה ושיגורה. באשרלפירוט המוצרים יובהר כי במקרה בו החבילה לא יצאה מהחברה לחברת המשלוחיםתינתן האפשרות ללקוח לבצע שינויים במרכב ההזמנה ללא עלות נוספת. מאידך,במקרה בו הועברה החבילה לחברת המשלוחים ניתן לשנות במרכב אך בכפוף לחיובנוסף במחיר המשלוח ובמקרה זה זמני המשלוח הקבועים והמוסכמים מתחיליםלהיספר מרגע השינוי. הוראות סעיף זה יחולו גם לעניין שינוי כתובת המסירה.
 11. מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעתבאתר החברה, ורישומיה יהוו ראיה חותכת לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

אספקת המוצרים

 1. הזמנה באתר החברה תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבורדמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינםבנוסף לתשלום ההזמנה.
 2. אספקת המוצרים על ידי החברה אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך האזורבו מעניקה החברה שירות משלוחים ו/או באזורים בהם אין מניעה לאספקת מוצריםכאמור והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 3. על הרוכש מוטלת האחריות לבדיקת אזורי אספקת המוצרים על ידי החברה.
 4. ככל והחברה שינתה את מדיניות אספקת המוצרים בעניין מקום מסוים לאחר ביצועהרכישה על ידי רוכש ספציפי, לרוכש לא תהיה כל טענה בעניין זה בכפוף לכךשהחברה תודיע לרוכש על כך שאינה מספקת לכתובתו, ותשיב לו את הסכום ששילםככל ושילם ו/או תבטל את החיוב ככל שבוצע בגין פעולת הרכישה.
 5. החברה רשאית לספק לרוכש חלק מן המוצרים או כולם באמצעות גורם שלישי.
 6. במידה והחברה מספקת מוצרים באמצעות גורם שלישי וחל עיכוב באספקת המוצריםהתלוי בגורם השלישי, החברה לא תישא באחריות בגין עיכובים אלה, ולא יהיהלרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה לעניין זה.
 7. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, אלא אם נקבע אחרת.
 8. אתר החברה יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה של החברה באותה עתובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 9. זמני ו/או מועדי אספקת המוצר ללקוח עלולות להשתנות בשל עומסי תנועה ו/אותנאי מזג האוויר ו/או תקלות מכאניות ו/או סיבות נוספות לרבות אסונות טבע.כמו כן, הלקוח מאשר ומצהיר כי לא תהא לו שום טענה בנוגע לעיכוב ו/או איחורבזמני האספקה לאזורי מגורים מעבר ל"קו הירוק" ו/או אזור "עוטף עזה" ו/אוגבול הצפון" במיוחד במצבי "מתח" בטחוני ו/או אירועי מלחמה וכדו' וכןבתקופות חגים ו/או ימי מבצעים מיוחדים (כדוגמת "בלאק פריידי") ועוד.
 10. במידה והחברה לא מצליחה לספק את ההזמנה ביום שנקבע, תוכל החברה לשלוח אתההזמנה במועד אחר שייקבע או לבטל את ההזמנה ולזכות את הלקוח בחיוב. אולחילופין ניתן לתאם מועד חדש במחיר משלוח נוסף.
 11. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה,יוחזרו המוצרים לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח ויחויבהלקוח בדמי משלוח נוספים על פי תעריפי המשלוח המצוינים באתר.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לספק חלק מהמוצרים או לא לספק כלל ואינהמתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימאליים כלשהם.
 13. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בגין איחורים ו/או עיכובים ו/או חוסרים לאיינתן פיצוי מכל סוג שהוא ע"י החברה.
 14. במקרה גילוי אי התאמה בין המוצרים שנרכשו לבין המוצרים שסופקו, על הלקוחלהודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה.
 15. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה שלהמוצר/ים ו/או את החיוב ו/או את הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככלשמתחייב על פי כל דין.

המחיר

 1. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפנימועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוחבאתר, לפי המאוחר.
 2. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועדהביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
 3. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר החברה, מוצעים לגולשים לרכישה במחירהנקוב בשקל חדש הכולל מס ערך מוסף.

ביטול עסקה

 1. זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאםובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראותחוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/אובכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.
 2. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים.
 3. חובת החזרת המוצר למחסני החברה חלה על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגםבמוצר. מובהר כי החזרת המוצר למוריה סטור על ידי הלקוח תתבצע אך ורקבאמצעות חברת המשלוחים של מוריה ו/או מוריה סטור וזאת בתיאום מראש מולשירות הלקוחות של מוריה ו/או מוריה סטור.
 4. בהתאם להוראות החוק רשאית החברה לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לאנעשה בשל פגם או אי התאמה, כמפורט בסעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.

תניית שיפוט

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה במסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראותהדין הישראלי בלבד ותקנון זה ו/או כל התכתבות בין הלקוח לבין החברה יפורשובהתאם לדין הישראלי בלבד.
 2. החברה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם,במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוךלא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בחיפה בלבד.

אבטחת האתר

 1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק: חדירהלא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים, בדיקה, סריקה, ו/או דגימה שלהאתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו, שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתןהשירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
 2. החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

תנאים נוספים

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו.כל עיסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.
 2. תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
 3. אם תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתואו בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאיתלבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
 4. בוטלה העסקה על פי הסעיפים שלעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם,אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכלפיצוי בגין ביטול העסקה.
 5. ככול והרוכש מזמין מוצר ו/או שירות בעבור אחרים ו/או נוספים מלבדו, יחולעליהם תקנון זה במלואו.
 6. החברה רשאית להפסיק את השימוש באתר לרוכש ככל ונעשה על ידו שימוש באתרו/או במוצריו בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין, ואולם אין באי הפסקתהשימוש באתר בכדי לפטור את הרוכש מאחריות כאמור לעיל ו/או להוות הסכמהלפעולתו כאמור.
 7. זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת באתר, עיצובו, התוכנהבמסגרתה נעשה שימוש, קבצים ועיצובים גרפיים, קוד מחשב, טקסט וכל מידעהכלול במסגרת האתר הינו בבעלות החברה בלבד.
 8. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלךביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידיהרוכש בתוך 7 ימים מיום שנשלחה.